აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

კიტრი

კიტრის ელემენტების ნაკლებობა

ფოსფორის დეფიციტი
ფოსფორის დეფიციტი
რკინის დეფიციტი
რკინის დეფიციტი
მოლიბდენის დეფიციტი
მოლიბდენის დეფიციტი
მაგნიუმის დეფიციტი
მაგნიუმის დეფიციტი
აზოტის დეფიციტი
აზოტის დეფიციტი

კიტრის დაავადებები

ჭრაქი
ჭრაქი
ფუზარიოზული ჭკნობა
ფუზარიოზული ჭკნობა
ნაცარი
ნაცარი
ბამბისებრი, თეთრი სიდამპლე
ბამბისებრი, თეთრი სიდამპლე
ანთრაქნოზი
ანთრაქნოზი
ალტერნარიოზი
ალტერნარიოზი

კიტრის მავნებლები

ხვატარი
ხვატარი
კუსებურა
კუსებურა
კიტრის ხოჭო
კიტრის ხოჭო
თრიფსები
თრიფსები
ბუგრები
ბუგრები