გორილა

კულტურა:

  • ვაზი, კიტრი, პომიდორი

დაავადება:

  • ალტერნარიოზი, ბოტრიტისი, ნაცარი, ფიტოფტოროზი, ფომოფსისი, შავი სიდამპლე, წითურა, ჭრაქი

ნივთიერება:

  • აზოქსისტრობინი 93,5 გ/ლ + ფოლპეტი 500 გ/ლ

პრეპარატული ფორმა :

  • სუსპენზიის კონცენტრატი (სკ)
70.20
გასუფთავება
არტიკული: N/A კატეგორიები: ,

დანიშნულება:

გორილა არის სისტემური და კონტაქტური მოქმედების, უნივერსალური  სამკურნალო და პროფილაქტიკური დანიშნულების ფუნგიციდი. მოქმედი ნივთიერებათა კომბინაცია ეფექტურად გამოიყენება პომიდორში ფიტოფტოროზის, ნაცრისა ალტერნარიოზის წინააღმდეგ, კიტრში პერონოსპოროზისა და ნაცრის წინააღმდეგ საბრძოლველად, ვაზში ჭრაქის, ნაცრის, ფომოფსისის, შავი სიდამპლისა და წითურას წინააღმდეგ, ხოლო კარტოფილში ფიტოფტოროზისა და ალტერნარიოზის წინააღმდეგ ეფექტურად საბრძოლველად. 

 

კულტურა დაავადება პრეპარატის
ხარჯვის ნორმა
ლ/ჰა 
გამოყენების
ხერხი, დრო,
გამოყენების
თავისებურება
ლოდინის
პერიოდი (გამოყენების
ჯერადობა)
დამუშავებულ
ფართობზე ხელით
(მექანიზირე ბული)
სამუშაოების
დაწყების დრო
პომიდორი ფიტოფტოროზი, ნაცარი, ალტერნარიოზი 2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში  5(3) 7(3)
კიტრი პერონოსპოროზი, ნაცარი 1.5-2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში  3(2) 7(3)
ვაზი ჭრაქი, ნაცარი, ფომოფსისი, შავი სიდამპლე, წითურა 2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში  30(3) 7(3)
კარტოფილი ფიტოფტოროზი; ალტერნარიოზი 2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში  28(3) 7(3)
კაკლოვნები თხილის კიბო, ანთრაქნოზი, ქეცი 1.5-2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 28(3) 7(3) 
კენკროვნები მონილიოზი, ფომოფსისი, ანთრაქნოზი 1.5-2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 28(3) 7(3)
წონა N/A
შეფუთვა

1ლ

კულტურები

ვაზი, კიტრი, პომიდორი

დაავადებები

ალტერნარიოზი, ბოტრიტისი, ნაცარი, ფიტოფტოროზი, ფომოფსისი, შავი სიდამპლე, წითურა, ჭრაქი