აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

Tomato deseases

Tomato deseases

Phytophthora
Phytophthora
Blossom-end rot
Blossom-end rot
White Mold
White Mold
Bacterial Spot
Bacterial Spot
Anthracnose
Anthracnose
Fusarium wilt
Fusarium wilt
Powdery Mildew
Powdery Mildew
Alternariose
Alternariose