აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

Potato deseases

Potato deseases

Potato Scab
Potato Scab
Llate Blight
Llate Blight
Black Scurf
Black Scurf
Fusarium Solani
Fusarium Solani
Early Blight – Alternaria Solani
Early Blight – Alternaria Solani