აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

მარწყვის დაავადებები

მარწყვის დაავადებები

ღეროს სიდამპლე გამოწვეული ანთრაქნოზით
ღეროს სიდამპლე გამოწვეული ანთრაქნოზით
ფომოფსისი
ფომოფსისი
ფიტოფტორა
ფიტოფტორა
ნაცარი
ნაცარი
ბოტრიტისი
ბოტრიტისი
ანთრაქნოზი
ანთრაქნოზი