აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

კიტრის დაავადებები

კიტრის დაავადებები

ჭრაქი
ჭრაქი
ფუზარიოზული ჭკნობა
ფუზარიოზული ჭკნობა
ნაცარი
ნაცარი
ბამბისებრი, თეთრი სიდამპლე
ბამბისებრი, თეთრი სიდამპლე
ანთრაქნოზი
ანთრაქნოზი
ალტერნარიოზი
ალტერნარიოზი